Ricardo Reyes Arte

Alfredo Noyola

Venezia I, 2017. Acrílico sobre tela, 180x180 cms.Venezia II, 2017. Acrílico sobre tela, 180x180 cms.Berlin,2016. Acrílico sobre tela. 180x180 cms.Tokyo Tsujiki, 2013. Acrílico sobre tela, 190x200 cms. (díptico)Big in Japan, 2014. Acrílico sobre tela, 180x180 cms.Habitat 67, 2013, tríptico. Acrílico sobre tela, 180 x 200 cms.Landscape 100113, 2013. Acrílico sobre tela, 180x180 cms.O sonho, 2012. Acrílico sobre tela. 150x150 cms.Canada, 2010. Acrílico sobre tela. 150x150 cms.